Back to top

Statut sołectwa Książenice

Treść poniższego statutu może zawierać pewne błędy i literówki, ponieważ został on automatycznie przetworzony z pliku PDF nienajlepszej jakości. Wyniki zostały sprawdzone tylko częściowo, reszta zostanie zweryfikowana jak tylko to będzie możliwe.

 

Rozdział 1
Zasady ogólne

§ 1.1. Sołectwo Książenice, zwane dalej sołectwem, jest jednostką pomocniczą gminy Grodzisk Mazowiecki i stanowi wspólnotę samorządową osób zamieszkujących jego obszar.
2. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni 250,4612 ha.
3. Granice i jego położenie w gminie określa mapa poglądowa stanowiąca załącznik do statutu.

§ 2. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1. ustawy z dnia 8 marca l 990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 tj z późn. zm.),
2. Statutu Gminy Grodzisk Mazowiecki,
3. niniejszego statutu.

§ 3. Zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz wspieranie organów gminy Grodzisk Mazowiecki w realizacji ich zadań.

§ 4. Sołectwo zapewnia zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców poprzez:
1. reprezentowanie interesów zbiorowych mieszkańców sołectwa przed organami gminy,
2. inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
3. zarządzanie wydzielonym sołectwu mieniem komunalnym, w tym dysponowanie dochodami z tego mienia.

Rozdział 2
Organizacja i zadania organów sołectwa

§ 5. Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, posiadającą swe własne organy:
a) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa,
b) sołtys - organ wykonawczy sołectwa.

§ 6. Kadencja sołtysa i rady soleckiej kończy się wraz z wyborem nowych organów sołectwa.

§ 7. Zebranie wiejskie - gdy statut nie stanowi inaczej - zwołuje sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a) co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,
b) rady sołeckiej,
c) rady miejskiej,
d) burmistrza.

§ 8.1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. Termin, miejsce i porządek obrad zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz mogą być dodatkowo podane do wiadomości drogą elektroniczną lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty na co najmniej 5 dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek musi odbyć się w terminie wskazanym przez wnioskodawcę i uzgodnionym z sołtysem. Dobór terminu zebrania wiejskiego powinien umożliwiać uczestnictwo jak największej liczbie mieszkańców sołectwa.
4. Sołtys nie może odmówić zwołania zebrania wiejskiego na pisemny wniosek 10% mieszkańców, rady sołeckiej, burmistrza lub rady miejskiej.
5. Do pisemnego wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego porządek obrad dołącza wnioskodawca.
6. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do zebrań wiejskich w sprawach wyborów i odwołań sołtysa i członków rady sołeckiej. W takim przypadku zebranie wiejskie zwołuje rada miejska na podstawie § 22 pkt. 2, a informacją podawaną do publicznej wiadomości jest obwieszczenie, o którym mowa w § 23 lit. d oraz w § 46 pkt 1.

§ 9. Do głosowania na zebraniu wiejskim uprawnieni są stali mieszkańcy sołectwa, którzy figurują w rejestrze wyborców.

§ 10.1. Zebranie wiejskie podejmuje prawomocne decyzje, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku wymaganych 10% uprawnionych do głosowania wyznaczany jest nowy termin zebrania.
3. Przepisu wymienionego w pkt 1 nie stosuje się, gdy zebranie odbywa się w nowym terminie.
4. Termin nowego zebrania wiejskiego można wyznaczyć w tym samym dniu co termin pierwszy, kwadrans później.
5. W zawiadomieniu o zebraniu zamieszcza się informację, że w przypadku braku wymaganych 10% uprawnionych do głosowania wyznaczany jest nowy termin zebrania, na którym nie będzie obowiązywał warunek 10% frekwencji dla podejmowania prawomocnych decyzji.

§ 11.1. Uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listę obecności, podając imię i nazwisko. Lista ta jest załącznikiem do protokołu z zebrania.
2. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys lub wyznaczona przez niego osoba. Przepisu nie stosuje się do zebrań w sprawach personalnych. § 41 i § 46 pkt. 6 stosuje się
odpowiednio.
3. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez prowadzącego Zebranie.
4. Obsługę, w tym protokołowanie zebrania, prowadzi osoba wybrana przez zebranie wiejskie.
5. Protokół zebrania wiejskiego powinien zawierać w szczególności:
a) datę i miejsce zebrania wiejskiego,
b) stwierdzenie zdolności zebrania wiejskiego do podejmowania uchwał,
c) treść podjętych uchwał, liczbę oddanych głosów,
d) skrótowy opis przebiegu zebrania wiejskiego,
e) podpis przewodniczącego i protokolanta zebrania wiejskiego.
6. Protokół z zebrania wiejskiego udostępniony jest u sołtysa oraz publikowany w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie.
7. Sołtys dostarcza protokół wraz z uchwałami, wnioskami i opiniami zebrania wiejskiego burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia zebrania wiejskiego.

§ 12.1. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały we wszystkich istotnych dla Sołectwa sprawach, w ramach posiadanych kompetencji, oraz sporządza opinie i wnioski.
2. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw".
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, chyba że statut lub ustawa przewiduje glosowanie tajne.
4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania tylko w sprawach personalnych.

§ 13. Burmistrz zapewnia sołtysowi pomoc prawną i administracyjną w szczególności w celu właściwej realizacji przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - o ile został wyodrębniony w budżecie gminy.

§ 14. Do zadań zebrania wiejskiego należy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań sołtysa z realizacji funduszu sołeckiego, jeśli został wyodrębniony w budżecie gminy,
b) zarządzanie i korzystanie ze składników mienia komunalnego stanowiącego własność gminy, a przekazanego na rzecz sołectwa oraz rozporządzanie dochodami z tego mienia, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, prawem miejscowym obowiązującym na terenie gminy oraz postanowieniami niniejszego statutu,
c) dysponowanie środkami finansowymi funduszu sołeckiego w sposób i na zasadach określonych w ustawie o funduszu sołeckim,
d) ustalanie zadań realizowanych przez sołtysa i radę sołecką w okresie między posiedzeniami zebrania wiejskiego,
e) występowanie z wnioskami do rady miejskiej o rozpatrzenie spraw, których zakres wykracza poza kompetencje sołectwa.

§ 15. Do zadań sołtysa należy:
a) sprawowanie zarządu sprawami sołectwa,
b) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim zwoływanym przez sołtysa,
c) realizacja uchwał i działanie zgodnie ze wskazówkami zebrania wiejskiego oraz statutem,
d) redagowanie i przekazywanie uchwał, wniosków i opinii organów sołectwa burmistrzowi w terminie 14 dni od daty zebrania lub posiedzenia,
e) informowanie mieszkańców sołectwa o wszystkich ważniejszych sprawach i zdawanie sprawozdań przed zebraniem wiejskim,
f) inkaso podatków i opłat lokalnych na zasadach określonych odrębną uchwalą rady miejskiej,
g) wpływanie i wspieranie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie gospodarki i warunków życia w sołectwie oraz dbaniu o czystość i porządek w sołectwie,
h) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
i) uczestniczenie w szkoleniach i naradach sołtysów zwoływanych przez burmistrza,
j) współdziałanie z organizacjami działającymi na terenie sołectwa,
k) przechowywanie pism, wniosków, protokołów, uchwał itp. związanych z prowadzeniem sołectwa i realizacją funduszu sołeckiego w przypadku jego uchwalenia,
l ) w przypadku funduszu soleckiego - realizacja i wykonywanie procedur.

§ 16.1. Sołtys może uczestniczyć w sesjach rady miejskiej bez prawa głosowania. Sołtys ma prawo zgłaszania wniosków na komisjach rady miejskiej, zabierania głosu w dyskusji zgodnie z
regulaminem pracy komisji.
2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 17.1. Sołtysowi wykonującemu swe obowiązki burmistrz udostępnia tablicę "Sołtys", godło, flagę, tablice ogłoszeń w sołectwie, pieczęć oraz legitymację sołtysa. Wzór legitymacji zawierający herb gminy Grodzisk Mazowiecki określa burmistrz stosownym zarządzeniem.
2. Utrzymanie we właściwym stanie wydzielonego mienia komunalnego, o którym mowa w § 4 pkt 3, tablic soleckich oraz mienia zakupionego i przekazanego sołectwu przez gminę na potrzeby sołectwa w tym zakupionych na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, należy do zadań sołectwa.

§ 18.1. Rada sołecka wspomaga działania sołtysa.
2. Rada sołecka liczy 7 członków.
3. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jedno protokołowane posiedzenie na rok.
4. W posiedzeniach rady sołeckiej mogą brać udział radni rady miejskiej, w szczególności z okręgu wyborczego właściwego dla sołectwa, i osoby zaproszone.
5. Z posiedzeń rady sołeckiej sporządza się protokół.
6. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje i przewodniczy im sołtys.

§ 19. Do zadań rady soleckiej należy:
a) występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań sołectwa,
b) podejmowanie inicjatyw dotyczących przeznaczania środków finansowych na cele rozwoju sołectwa,
c) współdziałanie z radami sołeckimi innych sołectw w celu realizacji wspólnych zadań,
d) opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwal w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie wiejskie,
e) współdziałanie z sołtysem w realizacji zadań sołectwa,
f) uczestnictwo w co najmniej jednym protokołowanym posiedzeniu na rok.

 

 

 

Rozdział 3
Zasady i try b wy borów Sołty sa i Rady Soleckiej
§ 20.1. Wybory sołtysa i członków rady soleckiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w
głosowaniu tajnym.
2. W wyborach na sołtysa i członków rady soleckiej, glosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.
3. Uprawnionym do głosowania jest mieszkaniec sołectwa stale w nim zamieszkujący i posiadający czynne
prawo wyborcze (figuruje w rejestrze wyborców).
4. Nie mają prawa wybierania osoby:
a) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) pozbawione praw publicznych lub wyborczych prawomocnym orzeczeniem sądu.
§ 21.1. Wybory są równe- wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu wyborcy przysługuje
jeden głos.
2. Wybory są bezpośrednie - wyborcy wybierają sołtysa, radę sołecką spośród nieograniczonej liczby
kandydatów wcześniej zgłoszonych.
3. Wybory są tajne- wyborca musi mieć zapewnioną możliwość oddania głosu w sposób tajny.
§ 22.1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza rada miejska co 4 lata.
2. Rada miejska ustala kalendarz wyborczy oraz ustala miejsce zebrania wiejskiego.
3. Sołecka komisja wyborcza liczy 3 członków i jest wybierana spośród uczestników zebrania wiejskiego
posiadających bieme prawo wyborcze. Członków sołeckiej komisji wyborczej wybiera się jawnie zwykłą
większością głosów.
4. Dla sprawnego przeprowadzenia wyborów bunnistrz powołuje gminną komisję wyborczą spośród podległych
pracowników urzędu, w składzie od 3 do 5 osób.
§ 23. Do zadań gminnej komisji wyborczej należy:
a) przygotowanie obwieszczeń i informacji w sprawach wyborczych i w sprawach odwołań oraz podanie ich do
publicznej wiadomości,
b) rejestrowanie kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej,
c) przygotowanie rejestru wyborców, kart do głosowania z umieszczeniem nazwisk kandydatów w kolejności
alfabetycznej, opatrzenie swoją pieczęcią i ich dostarczenie sołeckiej komisji wyborczej,
d) po upływie terminu zgłaszania kandydatów sporządzenie listy kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej w
kolejności alfabetycznej wraz z infonnacją o wieku i wykształceniu kandydatów oraz podanie do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń najpóźniej w 15 dniu przed dniem
wyborów,
e) przyjęcie wyników głosowania i wyników wyborów na sołtysa i członków rady sołeckiej od sołeckiej komisji
wyborczej,
f) przekazanie wyników głosowań i wyników wyborów burmistrzowi i radzie miejskiej,
g) w przypadku zaistnienia przesłanki z § 31 pkt l, gminna komisja wyborcza nie zarządza druku obwieszczeń, a
jedynie informację o zaplanowanym zebraniu wiejskim,
h) uczestniczenie (przynajmniej l członka gmirmej komisji wyborczej) podczas czynności wyborczych w lokalu
wyborczym, w tym również w sprawach dotyczących odwołań w sołectwie,
i) przygotowanie kart do głosowania, o których mowa w § 47 ust. 3 pkt a opatrzonych pieczęcią gminnej komisji
wyborczej, przygotowanie rejestru wyborców i ich dostarczenie sołeckim komisjom wyborczym.
§ 24. Do zadali soleckiej komisji wyborczej należy:
a) przeprowadzenie głosowania w sołectwie,
b) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
c) ustalenie wyników glosowania w sołectwie,
d) przekazanie wyników głosowania do gminnej komisji wyborczej,
e) podanie wyników głosowania do publicznej wiadomości na wniosek gm.innej komisji wyborczej w sposób
zwyczajowo przyjęty w sołectwie,
f) sporządzenie protokołu wyników wyborów.
§ 25. Osoby wchodzące w skład sołeckich komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z chwilą wyrażenia
zgody na kandydowanie na sołtysa lub z chwilą wyrażenia zgody na kandydowanie na członka rady sołeckiej.
§ 26. Kandydatem na sołtysa i członka rady sołeckiej może być wyłącznie osoba posiadająca czynne prawo
wyborcze.
§ 27.1. Kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w
20 dniu przed dniem wyborów do godziny 1 5.00 wraz z wykazem osób popierających kandydata.
2. Jeżeli 20 dzieli jest dniem wolnym od pracy, zgłoszeli dokonuje s1ę w przypadającym pierwszym dniu roboczym
do godziny 15.00.
3. Zgłoszenia kandydata na sołtysa i członków rady sołeckiej może dokonać mieszkaniec sołectwa uprawniony do
głosowania. Zgłoszenie jest jednocześnie zgodą kandydata na kandydowanie. Zgłoszenie musi zawierać: imię
(imiona), nazwisko, wiek, wykształcenie oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, datę i własnoręczny podpis
kandydata.
4. Każde zgłoszenie kandydata na sołtysa musi być popa11e podpisami co najmniej 3% wyborców, a na członka
rady sołeckiej l%, jednak nie nmiej niż l O osób.
5. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów.
6. Wyborca udziełający poparcia składa podpis na wykazie osób obok czytelnie wpisanego nazwiska i imienia,
adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
7. Bu1mistrz określa wzór zgłoszenia kandydata na sołtysa i członka rady sołeckiej oraz wzór wykazu osób
popierających kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej.
8. Kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej zgłasza się osobno.
§ 28. Kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą.
§ 29. Podczas wyborów sołtysa i rady sołeckiej nie obowiązuje cisza wyborcza.
§ 30. Jeżeli w wyborach na sołtysa gminna komisja wyborcza przyjęła zgłoszenie tylko jednego kandydata,
głosowanie przeprowadza się. Przepis § 42 stosuje się odpowiednio.
§ 31.1. W przypadku, gdy nie zarejestruje się żaden kandydat na sołtysa lub niewystarczająca liczba kandydatów
na członków rady sołeckiej, kandydatów należy wytonić spośród uprawnionych wyborców obecnych na zebraniu
wiejskim. Na sołtysa należy wyłonić przynajmniej jednego kandydata. Na członków rady sołeckiej należy wyłonić
przynajmniej tyłu kandydatów, aby w sumie ilość kandydatów nie była mniejsza od ilości określonej w§ 18 pkt 2.
Przepis § 42 stosuje się odpowiednio.
2. W takim przypadku nie ma zastosowania§ 27.
§ 32. Glosowanie odbywa się w trakcie zebrania wiejskiego.
§ 33. Głosowanie prowadzi sołecka komisja wyborcza.
§ 34.1. Przed rozpoczęciem glosowania sołecka komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta.
2. Od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia głosowania nie wolno otwierać urny.
3. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni
wszyscy członkowie sołeckiej komisji wyborczej.
§ 35.1. Wyborca otrzymuje od komisji ka1tę do głosowania właściwą dla przeprowadzanych wyborów.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem.
3. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
4. Solecka komisja wyborcza może wydać wyborcy karty do glosowania na sołtysa i członków rady sołeckiej
jednocześnie.
§ 36.1. Głosowanie na sołtysa odbywa się poprzez postawienie znaku "X" w kratce po lewej stronie obok nazwiska
kandydata, na którego oddaje się głos.
2. Głosowanie na członków rady sołeckiej odbywa się poprzez postawienie znaku ,,X" w kratce po lewej stronie
obok nazwiska kandydata, na którego oddaje się głos, w ilości równej łub mniejszej liczebnemu składowi rady
sołeckiej.
3. W przypadku wyłonienia kandydatów w sposób określony w § 31, karty do głosowania na sołtysa i/lub na
członków rady sołeckiej gminna komisja wyborcza sporządza bezpośrednio przed głosowaniem i przekazuje
sołeckiej komisji wyborczej.
§ 37. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania sołecka komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w sołectwie.
§ 38.1. Komisja ustala na podstawie rejest11J wyborców liczbę wyborców, którym wydano karty do glosowania.
2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do glosowania, a następnie karty te umieszcza w
zapieczętowanych pakietach.
3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej
karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.
4. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie łub więcej części nie bierze się pod uwagę przy
obliczeniach.
5. Gdy liczba oddanych kart do głosowania różni się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja
podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.
§ 39.1. Karty nieważne to karty:
a) inne niż urzędowo ustalone,
b) nieopatrzone pieczęcią gminnej komisji wyborczej.
2. Sołecka komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do glosowania, liczbę głosów nieważnych oraz
liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.
3. Za nieważne uważa się głosy:
a) jeżeli na karcie do głosowania na sohysa wyborca umieścił znak "X" przy więcej niż jednym nazwisku
kandydata lub wyborca nie umieścił znaku "X" przy nazwisku żadnego kandydata,
b) jeżeli na karcie do głosowania na członków rady sołeckiej wyborca zakreślił liczbę nazwisk większą niż liczba
członków rady soleckiej określona w statucie sołectwa lub wyborca nie zakreślił żadnego nazwiska.
4. Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół glosowania.
§ 40.1. W protokole głosowania w sołectwie wymienia się liczby:
a) wyborców, którym wydano karty do glosowania,
b) oddanych kart do glosowania,
c) kart nieważnych,
d) kart ważnych,
e) głosów nieważnych,
f) głosów ważnych,
g) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole wymienia się czas rozpoczęcia i zak01iczenia glosowania oraz omawia i1me istotne okoliczności
związane z przebiegiem głosowania i ustaleniem wyników glosowania.
3. Protokół podpisują czytelnie i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład soleckiej komisji
wyborczej.
4. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu sołecka komisja wyborcza przekazuje jeden egzemplarz protokołu, a
także oddane karty i niewykorzystane karty do glosowania do gminnej komisji wyborczej oraz na wniosek
gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez wywieszenie drugiego
egzemplarza protokołu w siedzibie lokalu wyborczego.
5. Wzór protokołu głosowania oraz ka1t do głosowania w sołectwie określa burmistrz.
§ 41. Wyborcze zebranie wiejskie prowadzi członek gminnej komisji wyborczej, bulmistrz albo osoba upoważniona
przez bunnistrza.
§ 42.1 . • Wybranym na sołtysa zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Przy
równej liczbie głosów, jednocześnie najwyższej spośród wszystkich kandydatów przeprowadza się ponowne
glosowanie w terminie 15 minut od pierwszego. Przy kolejnej równości głosów, głosowanie przeprowadza się
ponownie na zasadach wskazanych w zdaniu poprzednim aż do uzyskania przez jednego z kandydatów największej
liczby ważnie oddanych głosów.
2. Kandydat na sołtysa lub członka rady soleckiej może bez podania przyczyny zrezygnować z kandydowania
na każdym etapie czynności wyborczych, nie dłużej jednak niż do momentu ogłoszenia wyników wyborów.
W razie rezygnacji po ogłoszeniu wyników wyborów stosuje się przepisy dotyczące wygaśnięcia mandatu.
3. Członkami rady sołeckiej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów. W przypadku, gdy następni kandydaci umieszczeni na liście do głosowania otrzymali
równą liczbę głosów, stosuje się odpowiednie zapisy ust. l .
§ 43. Do przeprowadzonych wyborów nie wnosi się protestów wyborczych.
§ 44.1. Wygaśnięcie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na skutek :
a) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
b) pozbawienia praw publicznych oraz ubezwłasnowolnienia na podstawie prawomocnego wyroku sądu,
c) śmierci,
d) odwołania.
2.Wygaśnięcie mandatu w skutek śmierci następuje z mocy prawa.
3.W przypadkach określonych w ust. l pkt a, wygaśnięcie mandatu następuje na zebraniu wiejskim zwołanym
przez bunnistrza, na którym rezygnujący sołtys lub członek rady soleckiej poinfom1ował zebranie wiejskie o
przyczynach rezygnacji.
4.W przypadku ust. l pkt b i c, wygaśnięcie następuje z dniem zdarzenia, o którym mowa w ust. l pkt. b i c.
§ 45.1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą zostać odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem
kadencji z powodu:
a) niepełnienia obowiązków sołtysa lub członka rady sołeckiej dłużej niż przez okres kolejnych 6 miesięcy,
b)utraty zaufania mieszkańców sołectwa na podstawie pisemnego wmosku.
2. Niepełnienie obowiązków może zostać określone podczas czynności kontrolnych, o których mowa w
rozdziale 5.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. l pkt b, musi zawierać uzasadnienie i być wniesiony do rady miejskiej wraz
z podpisami co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, jednak nie mniej niż lO
osób. Wnioskowi bez uzasadnienia i wymaganej liczby poparcia rada miejska nie nadaje biegu.
§ 46.1. W infonnacji o zwołaniu zebrania wiejskiego w przedmiocie odwołania sołtysa, rady sołeckiej lub
poszczególnych jej członków podaje się miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wnioskodawców
odwołania. Informację podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 7 dni wcześniej.
2. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym na zebraniu wiejskim.
3. Na okoliczność odwołania lub nieodwołania zebranie wiejskie podejmuje stosowną uchwałę.
4. W przypadku nieodwołania sołtysa lub członka rady sołeckiej na zebraniu, o którym mowa w ust. 2,
wnioskodawcy wnoszący odwołanie oraz osoby, które złożyły podpis, o których mowa w§ 45 pkt 3, nie mogą
wnieść kolejnego wniosku o odwołanie w teJminie krótszym niż l rok od daty zebrania wiejskiego w sprawie
odwołania.
5. Wzór protokołu głosowania oraz kart do glosowania określa burmistrz.
6. Zebranie wiejskie w sprawach dotyczących odwołań prowadzi członek gminnej komisji wyborczej, bunnistrz
albo osoba upoważniona przez hutmistrza.
§ 47.1. Na zebraniu o którym mowa w§ 46 ust. 2 głosowanie na kartach do głosowania przygotowanych przez
gminną komisję wyborczą przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej trzech osób, wybrana
jawnie spośród uprawnionych uczestników zebrania.
2.Człon.kiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba, której wniosek dotyczy, ani osoby wnoszące o
odwołanie, ani osoby, które podpisały wniosek o odwołanie.
3.Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
a) przeprowadzenie glosowania na kartach do glosowania,
b) ustalenie wyników głosowania,
c) sporządzenie protokołu z wykonanych czytulości i przekazanie gminnej komisji wyborczej,
d) na wniosek gminnej komisji wyborczej podanie do publicznej wiadomości wyników głosowania.
§ 48. Zebranie wiejskie odwołuje sołtysa lub członka rady sołeckiej bezwzględną w iększością głosów w
głosowaniu, w którym bierze udział co najmniej 15% uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, nie
mniej niż l O osób.
§ 49.1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub odwołania sołtysa, sołtysem zostaje:
a) kandydat, który w wyborach uzyskał: w pietwszej kolejności równą liczbę głosów, następnie kolejną największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności,
b) w przypadl-.-u niewyrażenia zgody przez kandydata, o którym mowa w pkt a, rada miejska zarządza wybory
uzupełniające.
2. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed
zakończeniem kadencji.
§ 50.1. W przypadl-.-u wygaśnięcia mandatu członka rady sołeckiej lub odwołania członka rady sołeckiej w skład
rady sołeckiej wchodzi kandydat, który w wyborach do rady sołeckiej kolejno otrzymał największą liczbę
głosów i nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku braku kandydata, o którym mowa w ust. l , lub niewyrażenia przez niego zgody na wejście w skład
rady soleckiej burmistrz ogłasza wybory uzupełniające.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli ich data przypadalaby w okresie L roku przed
zakończeniem kadencji.
4. Wyborów uzupełniających nie prLeprowadza się, jeżeli w radzie soleckiej pozostały co najmniej 2 osoby.
§ 51. Kadencja sołtysa i członków rady soleckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem upływu
kadencji sołtysa i rady sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych przez radę miejską (nie licząc zarządzonych
przez radę miejską terminów wyborów uzupełniających).
§ 52. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego sołtysa, pełni osoba wyznaczona przez burmistrza.
Rozdział 4
Gospodarka sołectwa
§ 53. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Sołectwo posiada uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej
w ramach budżetu gminy, a w szczególności w ramach funduszu sołeckiego, o ile został uchwalony.
§ 5 4. Rada miejska może przekazać na rzecz sołectwa lub odebrać od sołectwa mienie komunalne w drodze
uchwały. Przed podjęciem uchwały rada miejska zwraca się do zebrania wiejskiego o opinię w sprawie przekazania
lub odebrania mienia. Opinia zebrania wiejskiego nie wiąże rady miejskiej.
Rozdział 5
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa
§ 55. l. Kontrola działalności (peh1ienia obowiązków) sołtysa i rady sołeckiej sprawowana jest na podstawie
kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrolę nad działalnością sołtysa i rady sołeck iej sprawuje rada miejska poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej lub burmi strza.
3. Do czynności określonych w pkt. 9 niniejszego paragrafu rada miejska może wyznaczyć burmistrza.
4. Burmistrz zobowiązany jest czuwać, żeby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
5. Kontrolę przeprowadza się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 2 lata.
6. Kontroli podlega ustalenie stanu faktycznego, wgląd w tok poszczególnych spraw w zakresie działalności
sołectwa, a w szczególności:
a) dokumentacja dotycząca utrzymania stanu technicznego, właściwej konserwacji (w tym formalności dotyczące
�-------------
przeglądów technicznych) mienia komunalnego, o którym mowa w § 4 pkt 3; tablic sołeckich oraz mienia
udostępnionego sołectwu przez gminę na potrLeby sołectwa w tym zakupionego na podstawie ustawy o
funduszu sołeckim,
b) formalności dotyczące zgodności ze statutem zwoływania i prowadzenia zebrań wiejskich i posiedzeń rady
sołeckiej oraz dokumentacji, w tym protokołów z zebrań i posiedzeń,
c) stan mienia będącego w posiadaniu sołectwa.
7. Kontrolujący wymienieni w pkt 2, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu kontroli działalności
organów sołectwa maja prawo do:
a) wglądu do wszystkich dokumentów związanych z działalnością sołectwa,
b)oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa,
c) obserwacji przebiegu określonych czynności,
d) żądania od sołtysa udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
8. Wynik kontroli przekazywany jest radzie miejskiej.
9. O wynikach kontroli informowani są mieszkańcy sołectwa. Protokół z kontroli odczytywany jest na
najbliższym zebraniu wiejskim zwołanym przez sołtysa, o którym sołtys zobowiązany jest powiadomić radę
miejską. W przypadku niezwoływania zebrania wiejskiego przez sołtysa, zebranie wiejskie zwołuje rada
miejska. Zebranie wiejskie, na którym zostanie odczytany protokół odbyć się musi w terminie nie dłuższym
niż 3 miesiące od daty kontroli.
LO. W przypadku wyznaczenia przez radę miejską burmistrza do sprawowania kontroli sołtysa i rady sołeckiej,
burmistrz powołuje w tym celu 2-osobową komisję.
l l. Rada miejska lub burmistrz może organizować wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania sołectwa
z innymi sołectwami, urzędami, instytucjami i organizacjami.
§ 56.1. Jeżeli burmistrz uzna, że uchwały organów sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji,
są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację, zawiadamiając jednocześnie radę miejską.
2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub
w części orzeka rada miejska na najbliższej sesji w formie stanowiska, jednak w terminie nie dh1ższym
niż 60 dni od daty doręczenia uchwały.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 57.1. Statut sołectwa uchwala rada miejska w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Zmiany statutu dokonuje rada miejska z własnej inicjatywy, z inicjatywy burmistrza lub na wniosek
zebrania wiejskiego, w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 58. W przypadkach spornych dotyczących postanowień niniejszego statutu, wiążące stanowisko zajmuje rada
miejska.
§ 59.1. Statut podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla prLepisów gminnych.
2. Treść statutu udostępnia się mieszkańcom do wglądu u sołtysa i w urzędzie miejskim w Grodzisku
Mazowieckim.
RADCA PRAWNY
Marcin Hemerling
WA-6790